Regulamin

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.      Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument,

2.      Podmiocie odpowiedzialnym, Firmie, Spółce, Administratorze – należy przez to rozumieć Sokół Travel Sp. z o.o. z siedzibą ul. Spacerowa 7D lok. 1 34-600 Limanowa woj. Małopolskie, NIP: 7372212044 REGON: 36894962100000 KRS: 0000708196

3.      Serwisie, Serwisie internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy znajdujący się w ogólnodostępnej sieci internetowej pod adresem http://www.sokoltravel.pl/

4.      Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną korzystającą z Serwisu,

5.      Newsletterze, informacji handlowej – należy przez to rozumieć informację handlową, o której mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.),

6.      Urządzeniu końcowym – należy przez to rozumieć telekomunikacyjne urządzenie końcowe, o którym mowa w art. 2 pkt 43 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.),

7.      Plikach cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w Urządzeniach końcowych Użytkowników i przeznaczone do korzystania z Serwisu.

§ 2

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady:

1.      korzystania z Serwisu internetowego,

2.      zasady świadczenia za pośrednictwem serwisu usług drogą elektroniczną

3.      ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników,

4.      wykorzystywania przez Serwis Plików cookies,

§ 3

Niniejszy Serwis podlega przepisom prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasady korzystania z Serwisu

§ 4

1.      Serwis ma na celu promocję Firmy, udzielanie informacji o niej oraz reklamowania usług jakie Firma świadczy.

2.      Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego.

 1. Wszelkie formularze kontaktowe zawarte w Serwisie mają na celu jedynie nawiązanie kontaktu z Firmą, a ich wypełnienie i wysłanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu cywilnego. Podobnie odpowiedź udzielona przez firmę nie stanowi odpowiedzi na ofertę, jak również nie wyraża woli związania się jakąkolwiek złożoną ofertą, chyba że w odpowiedzi, w sposób wyraźny zastrzeżono inaczej.
 2. Za pośrednictwem serwisu dostępne są następujące usługi elektroniczne:
 3. Firma zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. W celu złożenia oferty lub zawarcia umowy konieczny jest bezpośredni kontakt z Firmą.
 5. Zasady sprzedaży produktów i świadczenia usług przez Firmę określają odrębne regulaminy i umowy zawarte z klientami.
 • 1)Newsletter, jako usługa umożliwiająca otrzymywanie od Firmy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Korzystanie z usługi wymaga podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody na takie działania. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, wpisaniu swojego adresu poczty elektronicznej, oraz kliknięciu w przycisk „ZAPISZ SIĘ!” w formularzu znajdującym się w Serwisie. Wyrażenie zgody, o jakiej mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z zamówieniem informacji handlowej w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy, o której mowa w § 1 pkt 5 niniejszego Regulaminu. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera.
 • 2)Formularz kontaktowy jako usługa umożliwiająca Użytkownikowi wysyłanie wiadomości do Firmy. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dotarcia wiadomości do Firmy.

 

Zbieranie, ochrona i przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu

§ 5

 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) i przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2017.1219 t.j. ze zm..)
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Administrator Danych nie powołał Inspektora Danych Osobowych.
 • Możliwe jest odwiedzanie strony internetowej prowadzonej przez Administratora bez podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu zawarcia umowy lub innym na jaki zgodę wyrazi osoba podająca dane np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego.
 • Przed każdorazowym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jest podmiot wskazany w § 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
 3. Na potrzeby działalności serwisu Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: IP, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. Administrator może przetwarzać inne kategorie danych jeżeli zostaną one wprowadzone samodzielnie i dobrowolnie przez Użytkownika do formularzy dostępnych na stronie internetowej.
 • 1)nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Administratorem a Użytkownikiem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • 2)marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora,
 • 3)poprawa jakości świadczenia usług,
 • 4)umożliwienie nawiązania kontaktu z zainteresowanym Użytkownikiem,
 • 5)przesyłanie drogą elektroniczną zamówionej przez Użytkownika  informacji handlowej.

4.      Podanie danych osobowych, o których mowa w ust 3 niniejszego paragrafu jest dobrowolne, ale może być niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług w ramach serwisu. Niepodanie wymaganych danych przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi skutkuje odmową wykonania usługi z powodu niemożliwości jej wykonania. O zakresie wymaganych danych Użytkownik jest informowany każdorazowo przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi.

5.      Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest zgoda bądź konieczność realizacji umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed lub po jej zawarciu, a także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

6.      Podane przez Użytkowników dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza tymi którzy posiadają właściwą podstawę prawną, w tym na podstawie umów przetwarzania danych w sposób nie mniej restrykcyjny niż ten jaki zapewnia Administrator danych.

7.      Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni, bądź zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraził jego przedstawiciel ustawowy.

 

§ 7

 1. Administrator może przetwarzać za pomocą odpowiedniego oprogramowania następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej (dane eksploatacyjne):
 • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
 • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 • Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 1. Dane eksploatacyjne mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę i nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 8

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze danych Administratora, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, szczególnie jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowne żądanie poprzez wiadomość pocztą elektroniczną na adres: …………………… albo pisemnie na adres siedziby Administratora.
 5. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i realizacji celu dla jakiego została zawarta, chyba że osoba której dotyczą skorzysta wcześniej z przysługujących jej praw o jakich mowa ust 1 i 2 niniejszego paragrafu, np. cofnie zgodę, której uprzednio udzieliła.
 8. Dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Należy jednak mieć na uwadze, że Partnerzy współpracujący z Administratorem, których wskazuje się w § 9 niniejszego regulaminu przetwarzają dane zebrane za pośrednictwem serwisu w celach prowadzenia analiz, badania preferencji użytkowników i dostosowania strony do ich oczekiwań, w tym też w celu prezentowania im reklamy opartej na zainteresowaniach. Dane te to w szczególności: Adres IP (Internet Protocol), dane geolokalizacyjne pochodzące z adresu IP Użytkownika, identyfikator reklamy mobilnej (MAID) (który pozwala programistom aplikacji mobilnych określić, kto korzysta z ich aplikacji mobilnych), identyfikator aplikacji mobilnej, typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz datę i godzinę  w której Użytkownik Końcowy odwiedził witrynę Wydawcy, zachowanie w witrynie wydawcy, takie jak czas przeglądania witryny Wydawcy przez Użytkownika, zachowanie użytkownika końcowego w treści na stronie wydawcy, udostępniane przez niego treści oraz przejawiane prze niego zainteresowania, odnośny adres URL i sposoby wyszukiwania w sieci, których Użytkownik używa do lokalizowania i odwiedzania witryny Wydawcy, informacje na temat korzystania przez Użytkowników z narzędzi (do wyszukiwania określonych treści w witrynie, bądź udostępniania treści)  oferowanych przez Partnerów Wydawcy a udostępnianych w witrynie Wydawcy. Dane te pozwalają na stworzenie profilów marketingowych odbiorców reklam oraz analizę funkcjonalności strony w celu dostosowania jej do preferencji użytkowników.
 9. Dane określone w ust 8 zbierane są za pośrednictwem plików cookies. Informacje na temat stosowania plików cookies,, a także na temat możliwości zarządzania plikami cookies, w tym blokowania ich wykorzystania znajdują się § 9 niniejszego regulaminu.

Polityka cookies

§ 9

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzin serwisu. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym rozpoznanie komputera użytkownika. Pliki te w większości przypadków nie umożliwiają identyfikacji tożsamości użytkownika sieci. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód w komputerze Użytkownika i nie zawierają wirusów.
 2. Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 3. Administrator może wykorzystywać cookies własne w szczególności: w celu poprawnej konfiguracji strony internetowej, realizacji procesów niezbędnych dla jej pełnej funkcjonalności, uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia ciągłości sesji użytkownika w serwisie, zapamiętania lokalizacji użytkownika, w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, w celu świadczenia usług reklamowych.
 4. Administrator może wykorzystywać cookies zewnętrzne, w szczególności: w zakresie stosowania narzędzi analitycznych, świadczenia usług reklamowych w tym w celu identyfikacji użytkowników, którzy podzielają określone zainteresowania, co umożliwia przedstawianie im lepiej dobranych reklam, w celu umożliwienia udostępniania treści zawartych na stronie na innych stronach internetowych oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi bezpośredniego przejścia na inne strony, w tym strony serwisów społecznościowych gdzie Administrator posiada swoje profile.
 5. Administrator wykorzystuje następujące cookies zewnętrzne:
 • Wykorzystując technologie Google, w tym Google Analitycs w celu dokonania analizy ruchu na stronie Administratora i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA) Więcej na ten temat: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • Wykorzystując technologię FB Pixel umożliwiającą prowadzenie analiz działań użytkowników na stronie i wykorzystania danych z tych analiz w celu stworzenia grup odbiorców reklam i  skierowania do nich reklam dostosowanych do ich potrzeb i upodobań. Więcej:  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
 • W celu polubienia strony Administratora lub bezpośredniego przejścia do profilu Administratora w serwisach społecznościowym Facebook za pomocą̨ serwisu Facebook Connect niezależnie od tego, czy masz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany(a) do Facebooka (Administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii) więcej: https://www.facebook.com/policies/cookies

Dane generowane przez Google Analytics mogą być połączone przez klienta Google Analytics za pomocą technologii Google, z plikami cookie innych firm związanymi z wizytami w innych witrynach.

 1. Jeżeli Użytkownicy nie życzą sobie wykorzystania plików cookies, mogą w każdej chwili zarządzać użyciem plików w tym zrezygnować z tej formy gromadzenia danych w następujący sposób:
 • Poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej, gdzie w ustawieniach zabezpieczeń można niezależnie od siebie dopuszczać lub blokować tymczasowe i trwale zapisane pliki cookie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu każdej przeglądarki.
 • Poprzez odwiedzenie wskazanych w ust. 5 witryn w celu rezygnacji z wykorzystania zewnętrznych plików cookies w tym plików cookie do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach (jeśli dostawca lub sieć reklamowa dają taką możliwość).
 • Za pośrednictwem specjalnie przeznaczonych do tego narzędzi do obsługi wyborów konsumenckich, które służą do zarządzania  plikami cookie używanymi do wyświetlania reklam, opartych na zainteresowaniach Użytkowników dostępnych np. tutaj http://www.youronlinechoices.eu/ lub tutaj http://www.aboutads.info/choices/ .
 1. Jeżeli pliki cookie zostaną dezaktywowane, z wykorzystaniem metod określonych w niniejszym paragrafie istnieje zagrożenie, że niektóre funkcjonalności witryny będą niedostępne, a niektóre strony internetowe będą wyświetlane nieprawidłowo. Firma nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju nieprawidłowości Bez wyraźnej zgody Użytkownika nie będziemy kojarzyć danych.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu dotyczących Plików cookies.

Postanowienia końcowe

§ 10

1.      Serwis oraz treści w nim zawarte w tym w szczególności  oprogramowanie, układ graficzny i funkcjonalny, utwory, znaki towarowe, bazy danych, teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne podlegają ochronie prawnej  przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 t.j.).

2.      Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów o jakich mowa w ustępie poprzedzającym  przysługują Firmie lub osobom trzecim. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim Firma udostępnia na stronach serwis na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów.

3.      Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu do celów niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 • Firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu.
 • Wszelkie uwagi, wnioski oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych należy zgłaszać na adres mailowy ………………………………… bądź pisemnie na adres wydawcy podany na wstępie niniejszego regulaminu.